רצח עם ברשות התורה: מחיית עמלק Retzach im b'reshut haTorah: mechiat Amalek (The People and the Book 2013)

More From This Program