שמש בגבעון דום: סוגי נסים במקרא Shemesh b'Givon dom: sugey nisim bamikrah (The People and the Book 2013)

More From This Program